Obchodní podmínky

A: Všeobecné obchodní podmínky - prodej
1. Prodávající
Prodávající je: SENESTA CZ c.r.o. , Zápská 1862, 205 01 Brandýs nad Labem
IČ: 28535871, DIČ: CZ28535871

2. Kupující
Kupující je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel prostřednictvím internetu smlouvu o koupi zboží.
Kupující závazným objednáním zboží od Prodávajícího souhlasí s těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

B. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je zboží uvedené v objednávce charakterizované názvem zboží.

C. Dodání zboží
1. Lhůta pro dodávku zboží začne běžet po uzavření kupní smlouvy v plném rozsahu, tedy poté, kdy smluvní strany projednaly všechny podrobnosti týkající se kupní smlouvy a na těchto se shodly.
2. Strana prodávající se zavazuje činit všechna opatření, která budou směřovat ke včasnému dodání předmětu plnění.
3. Částečné dodávky předmětu plnění jsou možné, pokud v kupní smlouvě není výslovně uvedeno jinak.

D. Přeprava zboží
1. Strana kupující je povinna oznámit straně prodávající v dostatečné lhůtě před převzetím subjekt, který bude zajišťovat složení zboží.

E. Cena zboží
1. Cena za zboží je smluvní. Dohodnutou cenou jsou smluvní strany vázány.

F. Platební podmínky
1. Není-li stanoveno jinak mezi smluvními stranami, zašle strana prodávající straně kupující zálohovou fakturu k její včasné úhradě
2. Úhrada za plnění bude provedena bezhotovostní formou nebo hotově.
3. Strana prodávající je oprávněna požadovat úhradu za předmět kupní smlouvy ještě před jeho dodáním straně kupující, resp. subjektu, který zajišťuje pro kupujícího přepravu zboží. Podmínky tohoto způsobu úhrady si smluvní strany dopředu dohodnou.

G. Dodací podmínky
Dodání objednaného zboží je realizováno dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího v dohodnutém termínu dle potvrzení objednávky a provedení úhrady zálohové faktury /pokud je placeno před odběrem/. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající, bude-li tato služba kupujícím objednána. Zboží může převzít pouze osoba k tomu oprávněná nebo osoba pověřená majitelem firmy. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Kupující je povinen zajistit složení zboží, pokud nebylo objednáno jinak. Nepřevezme-li kupující předmět z důvodů ležících na jeho straně, nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

H. Storno objednávky
1. Ze strany kupujícího
Kupující je oprávněn stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným objednáním. Po jejím závazném objednání jen v případě, že nebyla uskutečněna dodávka zboží. V ostatních případech je kupující povinnen prodávajícímu uhradit škodu způsobenou tímto jednáním.

2. Ze strany prodávajícího
Prodávající je oprávněn stornovat objednávku, nebyla-li platba za zboží provedena do termínu uvedeném na zálohové faktuře.

I. Reklamace
Prodávající je povinen dodávat zboží v první jakosti dle objednávky. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat a případné nesrovnalosti bezprostředně nahlásit Prodávajícímu. Po potvrzení dodacího listu bez udání důvodu k reklamaci nebude později reklamace uznána.

J. Paletové hospodářství
Zboží je dodáváno volně ložené nebo na dřevěných paletách. Za paletu je kupujícímu účtována ceníková částka + 21% DPH, splatná s cenou zboží. Kupující má právo palety stejného druhu a nepoškozené vrátit prodávajícímu ihned nebo do 6 měsíců od dodávky popř. vyměnit při další dodávce. Palety stejného druhu kupující vrátí na místo původní dodávky, nebo dle dohody s prodávajícím na jiné smluvené místo. Pokud kupující doloží dodací listy a jejich rozsah odpovídající vráceným paletám, budou odkoupeny palety zpět za cenu, dle platného ceníku v okamžiku vrácení. Prodávající je oprávněn odmítnout převzetí palet v případě jejich poškození a neschopnosti dalšího použití nebo po uplynutí 6 měsíců od dodávky.

Domů+ O nás+ Obchodní podmínky+ Doprava+ Odběrná místa+Akce+Kontakt+

Nabízíme 

TOPlist